# نیایش

سخنان کوتاه

خواست توانجام خواهدشد، ای خداوند ،  توبهتراز هرکسی می دانی که چه چیزی برای هرکدام ازما خوب است.   خــــــــــــــــــــــداوند  پشـــــــــــــــــــت وپنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید