# عافیت

نیایـــــــــــــــــــــش پنجاه و چــــــــــــــــــــــــــهارم

نیایـــــــــــــــــــــش پنجاه و چــــــــــــــــــــــــــهارم ای از میان برنده ی غمها و ای زداینده ی اندوهان. ای بخشاینده در دنیا و آخرت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید