باخدا2

به نام خـــــــــــــــــــدا

ای خداوند ، باران بفرست و سیرابمان ساز و همراه با بارانی فزاینده ، از ابری در آفاق رونده و گیاهان زیبا رویاننده ، رحمت خود بر ما ارزانی دار.

ای خداوند ، میوه ها را برسان و بر بندگانت احسان فرمای ، گلها راشکفته گردان و زمین خود زنده نمای .

فرشتگان خود ، آن فرستادگان بزرگوار را بفرمای تا از سوی تو بارانی سودمند . پیوسته و فراوان و گسترده و تند بیاورندو همه جا را سیراب سازند. تا زمین مرده را زنده نمایی و هر چه را از دست رفته است باز گردانی و آن چه روییدنی است برویانی و در روزی مردم گشایش دهی ، با چنان ابری  انبوه و گرانبار.

( بخشهایی از نیایش 19 صحیفه سجادیه)

/ 0 نظر / 9 بازدید