نیایـــــــــــــــــــــش پنجاه و چــــــــــــــــــــــــــهارم

نیایـــــــــــــــــــــش پنجاه و چــــــــــــــــــــــــــهارم

ای از میان برنده ی غمها و ای زداینده ی اندوهان.

ای بخشاینده در دنیا و آخرت و ای رحمت آورنده بر بندگان

خود هم در این سرای و هم در آن سرای. بر محمد و خاندان او درود بفرست

و غمم از جان بردار و اندوهم از دل یزدای.

ای خدای یگانه ، ای خدای یکتا ، ای خدایی که در نیازمندی ها به تو پناه آورند.

ای خداوندی که نزاده ای و زاییده نشده ای و تو راهمسرو همتایی نیست.مرا از

گناهان نگه دارو پاکیزه ام گردان و بلیه از من دور نمای.

بار خدایا ، چونان کسی که نیازمندی اش به غایت رسیده و نیرویش به ضعف

گراییده و کناهانش افزون شده، چونان کسی که حاجت خویش را فریادرسی

نمی یابدوناتوانی اش را نیرو بخشنده ای و گناهانش را آمرزنده ای جز تو نیست.

از تو می خواهم ای صاحب جلالت و اکرام که مرا به کاری واداری که هر کس چنان کند.

محبوب  تو شود و حق الیقینی عطا کنی که هر کس در طریق مثبت تو بدان مقام فرارود، به پاداشی نیکو رسد.

بار خدایا ، بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا بر صدق و راستی بمیران و نیاز من از دنیا ببر و رغبت مرا به آن چه در نزد توست شوق لقای خود قرار ده و

مرا روزی ساز توکل به تو را از سر صدق .

بار خدایا ، از تو می خواهم سرنوشت نیکی را که در گذشته برای من رقم زده شده و به تو پناه می آورم از سرنوشت بدی کهبرای من رقم زده شده.

از تو می خواهم خوف و خشیت عابدان را به من ارزانی داری و عبادت خاشعان

را و یقین متوکلان را و توکل مؤمنان را.

بار خدایا ، مرا برانگیز که بدان رغبت  از تو چیزی می خواهم که اولیای تو از تو می خواهند، و از تو چنان ترسم که اولیای تو از تو می ترسند.

مرا در راه رضای خود چنان به کار دار که چیزی از وظایف دینی تو را از بیم هیچ یک از آفریدگانت فرو نگذارم.

بار خدایا ، این حاجــــــــــت من است، پس رغبت مرا برای رسیدن به آن عظیم گردان و عذر من در این درخواست بپذیر و حجت مرا در آن بر زبانم نه و

جسمم را در آن عافیــــــــــت عطا کن.

بار خدایا ، هر کس که اعتماد وامیدی به جز تو داشته باشد ، اعتماد و امید من در تمام احوال به توست . پس مقدر ساز برای من هر چه را که پایانی بهتر دارد، و مرا از فتنه های گمراه کننده  وارهــــــــــــان  ، به رحمت خود

ای مهـــــــــــــــــــــــــــربان ترین مهــــــــــربانان.

و صلی الله علی سیدنا محمد رسول الله المصطفی و علی آله الطاهرین.

صحیفه سجادیه

/ 0 نظر / 11 بازدید