پیروی از خدا

زندگی بارهایی روی شانه های ما می گذارد ،

برخی شان سنگینند، برخی دیگر سبک

اما هرگز سنگین تر از توان ما نیستند.

 

کسی که ذهنش همیشه و در هر موقعیت و چالشی از زندگی در آرامش است . او هرگز بی حوصله ، افسرده و ناامید نیست .

او همیشه گوش به زنگ و حاضر است و همواره آماده کمک کردن به نیازمندان است.

 

آرام بمانید

دروسط کار روزانه ، در هیاهو و هیجانات زندگی ، برای لحظه ای توقف کنید...

و از هر گاهی این کار را تکرار کنید.

قلب خود را به سمت حضور آشنا و شیرین خداوند برگردانید، در همان حال بمانید و اجازه دهید تا ارامش الهیی در شما جاری شود.

 

( این بخش ها از کتاب شما تنها نیستید - خدا با شماست )

/ 0 نظر / 9 بازدید