نیایش

خـــــــــــــــــدایا

ای خداوند حمد باد تو را که گناهان را می دانی و می پوشانی.

حمد باد تورا که بر حال درون ما آگاهی و مارا عافیت عطا می کنی.

ای خداوند ؛ ما همگان در پی عیب و عار بوده ایم و حال آن که تو مارا برزبان ها نیفکنده ای .

مرتکب گناهان بزرگ شده ایم و حال آنکه تو رسوایمان نساخته ای ،در نهان بدی ها کرده ایم و حال ان که تو کسی را بر بدی های ما راه ننموده ای.

بسا کارها نهی فرموده ای و ما به جای آورده ایم . بسا کارها که فرمان داده ای و ما بر آن ها  آگاه ساخته ای ، و ما تجاوز ورزیده ایم.

بسا گناهان که در کسب آن کوشیده ایم و بسا خطاها که مرتکب شده ایم و تنها تو از آن آگاه بوده ای ، ای خداوند عافیت تو چونان پرده ای بر روی چشمانشان فرو افتاد.

چون سدی راه گوش هایشان را بگرفت ، ای خداوند چنان کن که هر عیب ما که پوشیده داشته ای و هر گناه که نهان کرده ای ، ما را ندرز دهنده ای شود که از اخلاق  بد و ارتکاب خطاها بازمان دارد و به سوی تو به ای محو کننده گناهان بر اندوه و به ان راه که پسند توست بکشاند.

ای خداوند ، زمان توبه ی ما نزدیک گردان و به غفلت گرفتارمان مساز ، که ما به تو می گراییم و از گناهان توبه می کنیم.

بار خدایا درود بفرست برآن برگزیدگان از میان آفریدگانت ؛ محمد و عترت او ، آن پاکان و گزیدگان و چنان که خود فرمان داده ای ما را نیوشنده ی سخن ایشان و فرمانبردار حکم ایشان قرارده.

(نیایش 34 صحیفه سجادیه )

/ 0 نظر / 15 بازدید