توبه

با خدا

ای خداوند ، در همین مکان که ایستاده ام ، از گناهان خرد و کلان خود ، از بدی های پنهان و آشکار خود ، از لغزشهای گذشته و حال خود به درگاه تو توبه می کنم.

اای خداوند من ، تو خود در کتاب محکمت گفته ای که توبه بندگانت را می پذیری و گناهانشان را عفو می کنی و توبه ی توبه کنندگانت را می پذیری و گناهانشان را عفو می کنی.و توبه کنندگانت را دوست می داری، پس هم چنان که وعده داده ای توبه من را بپذیر و هم چنان که بر عهده گرفته ای از خطاهای من در گذر و آن سان که شرط کرده ای محبت خود نصیب من ساز.

(بخشهایی از نیایش 31 صحیفه سجادیه )

/ 0 نظر / 11 بازدید