با خدا3

به نام خـــــــــــــــــــــــــــــــدا

ای خداونـــــــــــــــــــــــــد و هر خصلت بد که در من است به صلاح آور و هر زشتی که با من است ، و موجب نکوهش من به زیبایی بدل نمای و هر کرامت کمال نایافته که در من استکامل فرمای 

بار خدایا ، درود بفرست بر محمد(ص) و  خاندانش و بدل بفرمای کینه توزی دشمنان مرا به محبت و حسد حسودان مرا به مودت و بدگمانی صالحان را در حق من به اعتماد و دشمنی نزدیکان را به دوستی و کژتابی خویشاوندان را به نیکخواهی واقربای مرابه یاریگری ودوستی  ناپایدار مجامله گران را به دوستی پایدار و ناسازکاری معاشران را به معاشرتی کریمانه و تلخی بیم از ستم ستمکاران را به شیرینی ایمنی از تجاوز ایشان.

با رخدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا در برابر آن که بر من ستم می کند ، تنی توانا دهو در برابر آن که با من به بحث و جدال برخاسته ، زبانی گویا ده و در برابر کسی که با من دشمنی می ورزد ، پیروزی ده و در برابر کسی که که با من حیله می کند ، مکر ارزانی دار و در برابر کسی که مرا مقهور می خواهد ، قدرت عطا فرمای.

( بخش هایی از نیایش 20 صحیفه سجادیه)

/ 0 نظر / 10 بازدید